Aanmelden op Daltonschool de Evenaar

AanmeldenHet kiezen van de juiste basisschool is een belangrijk moment. Je wilt natuurlijk dat je kind er 8 jaar lang met plezier naar toe gaat. Wordt jullie zoon of dochter binnenkort 3 of 4 jaar, neem dan contact met ons op. Je krijgt dan een rondleiding om de sfeer te proeven en een gesprek om al jullie vragen te stellen.
Bel ons op telefoonnummer 0412-691166 of stuur een mail naar info.dbsdeevenaar@saamscholen.nl en vermeld hierin de geboortedatum van uw kind en uw telefoonnummer. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Voor alle leerlingen volgen we de aanmeldingsprocedure zoals door SAAM* beschreven. Dat doen we om zorgvuldig met elke aanmelding om te kunnen gaan. De rondleiding wordt meestal door twee leerlingen uit een van de groepen 8 gedaan. Zij kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe het is om leerling van Daltonschool De Evenaar te zijn.

 

Kinderen kunnen instromen tot maximaal 6 weken voor de zomervakantie.

 

Fase 1: Aanmelding

Aanmelding door de ouders bij de directie van de school:

 • Gesprek met de ouders
 • Toelichting op de visie van de school
 • Toelichting op de procedure
 • Toestemming van de ouders om informatie bij derden op te vragen

Fase 2: Informatie verzamelen

De school vraagt, indien van toerpassing, gegevens op bij diverse instanties als bijvoorbeeld:

 • De huidige school
 • De Peuteropvang
 • Het (medisch) kinderdagverblijf
 • Zorginstellingen en dergelijke

Fase 3: Informatie bestuderen en inventarisatie van mogelijkheden

Binnengekomen gegevens worden bestudeerd en besproken door directie en de intern begeleider.

Eventueel kan besloten worden om het kind te observeren binnen de huidige school/opvang.

Op de volgende gebieden worden de mogelijkheden in kaart gebracht:

 • Pedagogisch
 • Didactisch
 • Organisatie school en groep
 • Gebouw/materieel
 • Medeleerlingen/ouders

Fase 4: Overwegingen

De school zoekt op basis van bovenstaande gegevens welke mogelijkheden de school zelf heeft en welke ondersteuningsmogelijkheden geboden kunnen worden.

 

Fase 5: Besluitvorming

In het kader van Passend Onderwijs wordt de betreffende inventarisatie afgezet tegen de visie van de school en de mogelijkheden van de school, welke zijn vastgesteld in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) waarin is vastgelegd welke mogelijkheden de school te bieden heeft naast het verplichte basisarrangement. Dit basisarrangement is voor elke basisschool binnen het Samenwerkingsverband 30.06 gelijk. Er wordt rekening

gehouden met de ondersteuningsmogelijkheden. In enkele gevallen wordt één en ander voorgelegd aan

het team.

 

Fase 6: Communicatie

In een gesprek met de ouders, wordt het besluit van de school toegelicht. Bij plaatsing stellen we (indien van toepassing) een plan van aanpak op, met daarbij een overzicht van middelen, ondersteuning, inzet aanvullende formatie, onderwijs leerpakket, aanpassingen aan gebouw.

Bij afwijzing dragen we zorg voor een inhoudelijke onderbouwing waarom we van mening zijn dat plaatsing op Daltonschool De Evenaar niet mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer het SOP van de school niet voorziet in de ondersteuningsbehoefte van het kind.

Deze afwijzing wordt mondeling en schriftelijk beargumenteerd.

In het kader van Passend Onderwijs heeft de school in alle gevallen een plaatsingsverantwoordelijkheid. Dat betekent dat de school, samen met de ouders, dan een passende plaats voor het kind dient te

vinden binnen het Samenwerkingsverband 30.06 PO.

 

Algemene Criteria met betrekking tot de aanname op Daltonschool De Evenaar

Ouders van wie de thuistaal geen Nederlands is, dienen eraan bij te dragen dat hun kind de Nederlandse taal zo snel mogelijk leert. Het kind heeft een bepaalde mate van zelfstandigheid, b.v. bij eten en drinken en toiletbezoek (zindelijkheid).

De ouders onderschrijven de grondslag en de missie en visie van de school, zijn bereid deze uit te dragen en de school daarbij te ondersteunen. Dit betekent onder andere dat het kind deelneemt aan de lessen levensbeschouwing, onderwijs in de vijf wereldgeloven.

De ouders onderschrijven de schoolregels en het beleid van de school ten aanzien van de leerlingen,

zoals dat omschreven is in de schoolgids. De ouders verklaren geen noodzakelijke gegevens

te hebben achtergehouden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences